Internationell Konferens om Kvinnor i Fysik

Maison de l'UNESCO, Paris, Frankrike 7-9 March 2002

ResolutionerInledning


Fysik spelar en nyckelroll i förståelsen av vardagen vi lever i. Fysiker bidrar också starkt till nationers välfärd och ekonomiska utveckling. Fysikernas kunskaper och färdigheter i problemlösning är nödvändiga för många yrkesgrupper och industrier såsom för samhället i stort. För att lyckas i dagens snabbt växlande teknologiska värld måste varje land uppnå en hög utbildningsnivå hos befolkningen, med kvinnor och män som är fullt engagerade i beslut som är viktiga för deras välmående.


Följdaktligen är grundkunskaper i fysik en viktig del i den allmäna folkbildningen. Utvecklingen inom fysiken är en spännande intellektuell utmaning där fördel dras av de diversa och komplementära tillvägagångssätt som används av kvinnor och män från många kulturer. Kvinnor kan bidra och bidrar också till denna strävan och, genom fysiken, till välfärden, men bara i små antal: kvinnor är en ännu icke-utnyttjad "intellektuell reserv". Inte förrän då kvinnor deltar fullt ut som forskare i laboratoriet, som vetenskapliga ledare, som lärare och som beslutstagare för framtida riktlinjer kommer de att känna sig som jämlika deltagare i det teknologiska samhället.


Idéerna bakom dessa resolutioner är avsedda att leda fler kvinnor till ledarskap inom fysik. De är enstämmigt godkända av över 300 fysiker från 65 länder som deltog i den första Internationella Konferensen för Kvinnor i Fysik, som ägde rum i Paris, Frankrike, 7-9 Mars 2002.


Varje land är unikt. Därför kommer konferensdeltagarna att översätta dessa resolutioner till sitt eget språk. I och med översättningen kommer resolutionens idéer att formuleras på ett passande sätt som riktas till ansvariga enheter i varje land.


1. Resolutioner riktade till skolor och deras statliga finansiärer


Tjejer bör ges samma möjligheter och lika mycket uppmuntran som pojkar att lära sig fysik i skolan. Att föräldrar och lärare uppmuntrar tjejer styrker deras självförtroende och hjälper dem att komma vidare. Metoder och textböcker som används vid undervisning i fysik borde omfatta dem som ökat tjejers intresse för fysik och som hjälpt till att utveckla deras framgång. Studier visar att unga tjejer har ett starkt intresse av att hjälpa till att förbättra människors levnadsvillkor. Därför är det viktigt att de har möjlighet att se hur fysiken har en positiv inverkan på samhället.


2. Resolutioner Riktade till Universiteten


2.1 Studenter


Universiteten borde undersöka sin policy och sina rutiner för att försäkra att kvinnliga studenter får samma möjlighet till framgång som manliga studenter. All policy som upprätthåller diskriminering borde avskaffas, och policy som främjar integrering borde tas upp.


En förändring i policy kan även inkludera en introduktion av: användandet av ett brett och interdisciplinärt förhållande till fysik; ett flexibelt antagningssförfarande till fysikstudier; ett tidigt deltagande i forskning; mentorsprogram; och att visa för studenterna att fysik är en viktig del av andra vetenskapsområden, medicin, industri, och även då det gäller förbättring av livskvalité. Denna typen av åtgärder kommer att ha en positiv effekt speciellt på yngre kvinnor som ofta känner sig isolerade och ovälkomna inom fysiken.


2.2 Fakulteter och forskare


Nyligen gjord forskning har visat att kvinnliga forskare ej har behandlats rättvist i jämförelse med manliga. Detta har även skett vid de bästa forskningsinstitutionerna. En sådan behandling är mycket negativ vad gäller kvinnors deltagande inom vetenskapen och även för vetenskapen som sådan. En genomgång av varje universitets policy och dess genomförande behövs för att främja rättvisa; det är synnerligen viktigt att universiteten kan garantera en öppen och rättvis rekryterings-och befodringsprocess. Ytterligare faktorer som är viktiga för att öka chansen till framgång är tillgång till forskningsmedel och forskningsanläggningar samt tillräckligt med tid för att bedriva forskning.


Att ha familj borde inte få vara ett hinder i kvinnors vetenskapliga karriär. Då krävs tillgång till barnomsorg och familjevänliga miljöer med flexibla arbetstider som möjliggör för båda föräldrarna att arbeta.


Nu domineras universitetens och fysikinstitutionernas ledningar av män men här måste även kvinnor inkluderas, speciellt i beslut gällande allmänna riktlinjer. Kvinnor måste ha en möjlighet att påverka de beslut som styr deras framtid. Att ha kvinnliga förebilder inom forskning, undervisning och ledarskap är även viktigt för unga kvinnliga fysikers utveckling.


3. Resolutioner riktade till forskningsinstitut


Även forskningsinstitut kan dra fördel av att bereda möjligheter för kvinnor att bli framgångsrika. Institutens ledning borde därför se till att jämlikhet mellan könen råder inom rekrytering och befodran. Alltför ofta tillåts ett så kallat ``glastak'' sätta stopp för kvinnors karriär.


Institutens ledning borde också aktivt ta del i att se till att familjevänliga åtgärder såsom barnomsorg och flexibla arbetstider är tillgängligt för alla. Undersökningar visar att kvinnor har bekymmer med att balansera karriär och familjeliv; att ha en familj borde inte få hindra framgångsrikt deltagande i vetenskaplig forskning.


4. Resolutioner riktade till industriella laboratorium


Också industriella laboratorier kommer att dra nytta av att göra det möjligt för kvinnor att bli framgångsrika. Industriers ledning borde se till att dra upp och tillämpa riktlinjer för jämlik rekrytering och befodring. Alltför ofta tillåts ett så kallat ``glastak'' sätta stopp för kvinnors karriär.


Företagens ledning borde också aktivt ta del i att se till att familjevänliga åtgärder såsom barnomsorg och flexibla arbetstider är tillgängligt för alla. Undersökningar visar att kvinnor har bekymmer med att balansera karriär och familjeliv; att ha en familj borde inte få hindra framgångsrikt deltagande i vetenskaplig forskning.


5. Resolutioner riktade till vetenskapliga samfund


Vetenskapliga och professionella samfund kan och bör spela en framträdande roll i ökandet av antalet kvinnor, och deras framgång, inom fysiken. Varje förbund bör ha en kommitté eller arbetsgrupp som ansvarar för sådana frågor och ger rekommendationer till förbundet i sin helhet. De olika förbunden bör:

- arbeta med andra organisationer för att samla och tillgängliggöra statistik över kvinnors deltagande inom fysik på alla nivåer

- identifiera kvinnliga fysiker och framhålla dem som förebilder

- inkludera kvinnor i programkommittéer och som inbjudna talare vid förbundssponsrade möten och konferenser

- inkludera kvinnor i förbundstidsskrifters redaktioner


6. Resolutioner riktade till nationella regeringar


Fysik spelar en nyckelroll i förståendet av den värld vi lever i. Fysiker bidrar stort till den ekonomiska och kulturella utvecklingen av välfärdssamhället. Därför ligger det i varje nations egennytta att tillhandahålla god fysikundervisning för sina invånare samt att stödja högre utbildning och forskning. Regeringar måste se till att kvinnor har samma tillgång till och möjlighet att lyckas inom utbildning och forskning som män har. Nationella planerings- och granskningskommitéer bör inkludera kvinnor och statliga bidrag bör endast ges till organisationer och institutioner som har könsjämlikhet som en del av sin policy.


7. Resolutioner riktade till anslagsgivare


Anslagsgivare som möjliggör finansiering av naturvetenskaplig forskning spelar en nyckelroll i gynnandet av enskilda vetenskapskvinnors/-mäns framgång så väl som naturvetenskapen som helhet. Tidigare studier har visat på könsfördomar i granskningsprocesser. För att försäkra att kvinnor har samma tillgång till forskningsanslag som män, skall därför all konkurrens om finansiering vara tillgänglig och offentlig; kriterierna för att få anslag skall vara tydliga; kvinnor bör sitta med i alla gransknings- och beslutsfattande kommittéer. Begränsningar vad gäller ålder för berättigande till anslag eller anslagets utseende och varaktighet som allvarligt missgynnar sökanden under föräldraledighet bör omprövas. Anslagsgivare bör föra och tillhandahålla statistik över fördelning mellan könen, inklusive information så som andel och kvalifikation hos de kvinnor och män som söker respektive erhåller finansiering.


8. Resolutioner riktade till IUPAP


IUPAP är den internatinella organisationen för fysiker och utövar som sådan stort inflytande över fysikersamfunden genom sina uttalanden och aktiviteter. IUPAP bör både stödja ovan nämnda beslut riktade till andra grupper samt undersöka sina egna åtaganden för att säkerställa att dessa bidrar till ett ökande antal kvinnor, och deras framgång, inom fysiken. Det vore också värdefullt för IUPAP att meddela resultaten från denna konferens till internationella vetenskapliga organisationer inom andra områden. Vid val av IUPAPs verkställande utskott och nämndemedlemmar bör åtgärder vidtas för att möjliggöra kvinnors fulla medverkan. IUPAP sponsrar större internationella konferenser; ett kriterium för sådan sponsring bör vara uppvisandet att kvinnor sitter med i internationella rådgivningskommittéer och programkommittéer. IUPAP bör kräva att organisatörer av konferenser rapporterar könsfördelningen av inbjudna talare. IUPAP bör uppmuntra alla sina internationella Liaison-kommittéer att inkludera kvinnor bland sina medlemmar. Liaison-kommittéer bör också förespråka dessa beslut i sina länder. IUPAP bör fortsätta med sin "Workning Group on Women in Physics" och berättiga denna att upprätta en internationell rådgivningskommitté med en medlem från så många länder som möjligt. Slutligen kommer denna grupp att utgöra basen för ett nätverk som kan fortsätta arbetet med att öka antalet kvinnor och deras framgång inom fysiken.