REZOLUCIJE donete na

MEUNARODNOJ KONFERENCIJI "}ENE U FIZICI"

UNESCO, Pariz, 7-9 mart 2002
Uvod


Fizika igra klju

nu ulogu u razumevanju sveta u kome ~ivimo, a fizi

ari zna

ajno doprinose dobrobiti i ekonomskom razvoju druatva. Znanje i veatina reaavanja problema koje fizi

ari poseduju su bitne za mnoge profesije, za industriju i druatvo uopste. Da bi bila uspeana u savremenom tehnoloakom okru~enju koje se brzo menja, svaka zemlja mora da odneguje visoko obrazovanu populaciju muakaraca i ~ena, koji e biti veoma aktivni u donoaenju odluka zna

ajnih za njihovu dobrobit.


Tako je danas poznavanje fizike zna

ajni deo opate pismenosti svakog gradjanina.

Osim toga, razumevanje fizi

kih zakona je uzbudljiv intelektualni izazov koji

koristi ono najbolje iz razli

itih i komplementarnih pristupa koji poti

u od ljudi i ~ena iz razli

itih kultura. Sada i ~ene mogu da doprinesu i doprinose ovom izazovu i, kroz fiziku, dobrobiti

ove

anstva, ali joa uvek u malom broju, jer su joa "neiskoriaena, intelektualna rezerva". A samo kada ~ene budu ravnopravno u

estvovale kao istra~iva

i u laboratoriji, kao rukovodioci nau

nih timova i predava

i, i kao donosioci odluka, one e se oseati ravnopravnim partnerima u naaem tehnoloakom svetu.


Ideje iznete u ovim rezolucijama imaju za cilj da uvedu ato viae ~ena u glavne tokove fizike i u upravljanje u fizici . Rezolucije su jednoglasno podr~ale/i viae od 300 fizi

arki i fizi

ara iz 65 zemalja koji su u

estvovali na I Medjunarodnoj konferenciji o u

eau ~ena u fizici, odr~anoj u Parizu, od 7-9 marta 2002 godine.


Svaka zemlja je drugacija. Zato e u

esnice/i ove Konferencije prevesti Rezolucije na svoje maternje jezike, i tako ideje iz Rezolucija izraziti na odgovarajui na

in i uputiti ih odredjenim ciljnim grupama u svakoj zemlji.
1. Rezolucija namenjena akolama i ministarstvima prosvete


Devoj

icama treba pru~iti iste mogunosti kao de

acima i treba ih podr~ati u nameri da se opredele za u

enje fizike. Podraka koju dobijaju od roditelja i nastavnika ja

a njihovo samopouzdanje i poma~e im da napreduju. Metode i ud~benici koji se koriste u nastavi fizike treba da sadr~e sve ono ato se pokazuje da interesuje devoj

ice u vezi sa fizikom i da potpoma~e njihov uspeh. Istra~ivanja pokazuju da mlade devojke imaju jaku motivaciju da u

estvuju u poboljaanju uslova ~ivota i zato je va~no da im se predo

i na koji na

in fizika pozitivno uti

e na druatvo.


2. Resolucija namenjena univerzitetima


2.1 Studenti


Univerziteti treba da preispitaju svoju obrazovnu politiku i tako obezbede da studentkinje dobiju iste mogunosti za uspeano studiranje kao i njihove kolege.

Sve ato potsti

e diskriminaciju treba napustiti, i usvojiti pristup koji promoviae uklju

ivanje i ravnopravnost. Ovo podrazumeva usvajanje obrazovne prakse koja uklju

uje airok interdisciplinarni pristup fizici, fleksibilne upisne kriterijume, rano uvodjenje u nau

noistra~iva

ki rad, mentorstvo, i upoznavanje studenata sa zna

ajnim doprinosom fizika drugim naukama, medicini, industriju i kvalitetu svakodnevnog ~ivota. Usvajanje ove prakse imae posebno pozitivne efekte na studentkinje, koje se

esto oseaju izolovanima i "nedobrodoalima" u svet fizike.2.2 Profesori i istra~iva

i


Istra~ivanja su pokazala da

ak i u vrhunskim istra~iva

kim institucijama ~ene nau

nice nisu tretirane ravnopravno sa svojim muakim kolegama. Ovo nije samo atetno za ~ene, ve je dugoro

no atetno i za samu nauku. Univerziteti moraju da preispitaju svoju politiku i uvere se da li zaista promoviau jednakost, jer je veoma bitno da univerziteti garantuju transparentne i fer mehanizme zapoaljavanja i napredovanja. Dodatni zna

ajni elementi za uspeh ~ena u nauci su pristup izvorima finansiranja nau

nih istra~ivanja, laboratorijama i opremi, kao i vreme dovoljno za istra~ivanje.


Osnivanje porodice ne sme da da zaustavi napredovanje ~ena u nau

noj karijeri.

Okru~enje naklonjeno podizanju porodice (family-friendly)koje obezbedjuje ustanove za

uvanje dece, fleksibilno radno vreme i mogunosti zapoaljavanja koje ne spre

avaju napredovanje u karijeri oba bra

na partnera, omoguie i ~eni uspeh u karijeri.


U upravljanju univerzitetima dominiraju muakarci. }ene treba da se uklju

e

u univerzitetske uprave, rukovodstva fakulteta i fizi

kih laboratorija i posebno u odbore koji donose odluke o politici upravljanja. }ene moraju da uti

u na politiku koja kontroliae njihovu sudbinu. Veoma je va~no za profesionalni razvoj mladih fizi

arki da vide pred sobom uspeane ~ene aktivne u istra~ivanjima, nastavi i upravljanju.3. Resolucija namenjena istrazivackim institutima


Istra~iva

ki instituti e samo imati koristi od politike koja omoguava uspeh i ~enama nau

nicama. Direktori instituta treba da obezbede i oja

aju politiku koja promoviae jednakost polova u zapoaljavanju i napredovanju. Pokazalo se da veoma

esto tzv. "glass ceiling" efekat (efekat staklene tavanice tj. prozirna na izgled nevidljiva ali ipak prisutna barijera)zaustavlja ~ene u napredovanju.

Direktori instituta treba da imaju i aktivnu ulogu u stvaranju okru~enja naklonjenog podizanju porodice, posebno ato se ti

e

uvanja dece i fleksibilnog radnog vremena. Istra~ivanja stalno pokazuju da je osnovni problem ~ene da uravnote~i karijeru i porodicu; zato osnivanje porodice ne sme da zaustavi njen uspeh u istra~iva

kom radu.

4. Rezolucija namenjena laboratorijama u industriji


Industrijske laboratorije e samo imati korist od politike koja omoguava ~enama istra~iva

ima da budu uspeane u radu. Direktori preduzea i istra~iva

kih laboratorija treba da obezbede sprovodjenje i ja

anje politike koja promoviae jednakost polova u zapoaljavanju i napredovanju. I ovde je

esto napredak u karijeri ~ena ograni

ava tzv. efektom staklene tavanice. Direktori treba da aktivno u

estvuju u sprovodjenju politike koja radi na obezbedjenju okru~enja naklonjenog podizanju porodice, posebno po pitanju

uvanja dece i fleksibilnog radnog vremena. Istra~ivanja pokazuju da je osnovna briga ~ene uspostavljanje ravnote~e izmedju karijere i porodi

nog ~ivota; zato se ne sme dozvoliti da osnivanje porodice prekine uspeani nau

noistra~iva

ki rad.5. Rezolucija namenjena nau

nim druatvima


Nau

na i profesionalna udru~enja mogu i treba da imaju glavnu ulogu u poveanju broja i uspeha ~ena u fizici. Svako udru~enje treba da ima komitet ili radnu grupu koja je odgovorna za ova pitanja i koja ce davati preporuke udru~enju. Najmanje ato druatva treba da urade je da saradjuju sa drugim organizacijama na prikupljanju i objavljivaju statisti

kih podataka o u

eau ~ena u fizici na svim nivoima, da promoviau uspeane ~ene fizi

arke kao "role models", da uklju

e ~ene u programske odbore i da ih pozivaju kao predava

e po pozivu na sasatanke i konferencije koje druatvo organizuje, da uklju

e ~ene u uredniatva

asopisa koje druatvo izdaje.6. Rezolucija namenjena dr~avnim institucijamaFizika igra klju

nu ulogu u razumevanju sveta u kome ~ivimo i fizi

ari zna

ajno doprinose ekonomskom i kulturnom razvoju i dobrobiti nacije.Zato je u interesu svake nacije da obezbedi airoko opate obrazovanje u oblasti fizike za sve gradjane i da podr~ava visoko obrazovanje i istra~ivanja. Dr~ava mora da omogui ~enama iste uslove za uspeh u nau

noistra~iva

kom radu kao i muakarcima. Nacionalni komiteti za kreiranje i nadgledanje nau

ne politike treba da uklju

e i ~ene, a dr~ava treba da finansijski podr~ava samo one organizacije i institucije koje sprovode politiku jednakosti polova.
7. Rezolucija namenjena Agencijama za finasiranje


Agencije za finasiranje nau

noistra~iva

kog rada igraju klju

nu ulogu u promovisanju individualnog uspeha nau

nika kao i nauke u celini. Istra~ivanja pokazuju da u politici dodeljivanja finansisjskih sredstava postoji polna diskriminacija. Stoga, da bi se osiguralo da ~ene imaju ravnopravni pristup sredstvima finansiranja nau

nih istra~ivanja, postupak dodele sredstava treba da budu transparentan i dostupan airokoj javnosti, kriterijumi za dobijanje sredstava treba da budu jasno definisani, a ~ene treba da budu uklju

ene u komisijama koje nadgledaju sprovodjenje postupka i donose odluke. Treba razmotriti elemente polne diskriminacije po pitanju godina, na

ina i du~ine trajanja koriaenja sredstava koje idu na atetu ~ena zbog trudni

kog i porodiljskog odsustva. Agencije za finansiranje treba da prikupe i javno objave statisti

ke podatke o polnoj strukturi korisnika sredstava, podatke o kvalifikacijama ~ena i muakaraca koji se prijavljuju za finasiranje i koji dobijaju sredstva, itd.8. Rezolucija namenjena IUPAPIUPAP je medjunarodna asocijacija fizi

ara i kao takva ima zna

ajan uticaj na zajednicu fizi

ara putem svojih saopatenja i aktivnosti. IUPAP treba da podr~i gornje rezolucije namenjene pojedinim grupacijama i da preispita sopstvene aktivnosti u cilju doprinosa poveanju broja i uspeha ~ena u fizici. Takodje bi bilo korisno da IUPAP dostavi rezultate ove konferencije medjunarodnim nau

nim organizacijama u drugim oblastima. Pri izboru

lanova Izvranog odbora IUPAP-a i raznih komisija, izborna procedura treba da omogui puno uklju

ivanje ~ena. Poato je IUPAP i sponzor zna

ajnih medjunarodnih konferencija, jedan od kriterijuma za ovo sponzorstvo treba da bude i uklju

ivanje ~ena u savetodavne i programske odbore.IUPAP treba i da zahteva od organizatora konferencije da kao predava

e po pozivu pozove i jedan broj ~ena. IUPAP treba da ohrabri sve svoje nacionalne komitete za vezu da uklju

e ~ene u svoje

lanstvo. Komiteti za vezu treba da zastupaju ove rezolucije u svojim zemljama. IUPAP treba da nastavi sa radom svojem Radne grupe o polo~aju ~ena u fizici i podr~i osnivanje jednog medjunarodnog savetodavnog komiteta koji bi imao

lanice iz ato viae zemalja.


Najzad, ova Radna grupa e formirati mre~u koja treba da nastavi da radi na uslovima za poveavanje broja ~ena u fizici i njihovog uspeha.7-9.March, Paris, UNESCOInternational Conference on Women in Physics

http://www.if.ufrgs.br/~barbosa/conference.html