Tarptautinės konferecijos „Moterys fizikoje“, įvykusios 2002 m. kovo mėn. 7–9 d.d.,

 

R e z o l i u c i j o s

 

 

       Įvadas

 

Fizika vaidina svarbiausią vaidmenį pasaulio, kuriame gyvename, pažinime, o fizikai įneša didelį indėlį į tautos gerovę ir ekonomikos vystymą. Fizikų žinios ir problemų sprendimo menas yra reikalingas daugelyje profesijų, pramonei ir visai visuomenei. Kiekviena šalis turi pasiekti savo moterų ir vyrų, užsiėmusių svarbių jų gerbūviui sprendimų paruošimu, aukštu išsilavinimu, kad klestėtų šiuolaikiniame sparčiai besikeičiančiame technologiniame pasaulyje.

 

Taigi, fizikos išmanymas yra svarbi kiekvieno gyventojo bendro raštingumo dalis. Dar daugiau, žengiančios pirmyn fizikos supratimas yra jaudinantis intelektualinis iššūkis, duodantis naudos iš įvairių, vienas kitą papildančių metodų, kuriuos iš daugelio kultūrų tiekia ir moterys, ir vyrai. Moterys taip pat gali ir turi įnešti savo indėlį į  žmonijos gerovę ir per fiziką. Kadangi šiuo metu jų dirba nedaug, tai moterys yra neišnaudotas intelektualinis rezervas. Jos pasijus lygiais  partneriais technologinėje visuomenėje  tiktai tada, kada jos dirbs tyrėjais laboratorijose, bus moksliniais lyderiais ir mokytojais bei mokslo politikos kūrėjais.

 

Šios rezoliucijos idėjų tikslas yra moterų įtraukimas į fizikos veiklą ir vadovavimą. Jas vienbalsiai patvirtino daugiau kaip 300 fizikių iš 65 šalių, dalyvavusių tarptautinėje konferencijoje „Moterys fizkoje“, kuri įvyko 2002 m. kovo 7–9 d. Paryžiuje, Prancūzijoje.

 

Kiekviena šalis skirtinga, todėl konferencijos dalyvės išvers šias rezoliucijas į savo gimtąsias kalbas. Vertimuose rezoliucijų idėjos bus tinkamai išreikštos žodžiais ir perduotos atsakingoms instancijoms kiekvienoje šalyje.

 

  1. Rezoliucija, skirta mokykloms

 

Mokykloje mergaitėms mokytis fizikos turi būti suteikiamos tokios pat galimybės ir parama kaip ir berniukams. Tėvų ir mokytojų padrąsinimas sustiprintų mergaičių pasitikėjimą savimi ir pagelbėtų jų pažangai. Fizikos mokymo metodai turi būti tokie, kad mergaitės susidomėtų fizika, kas nulemtų jų sėkmę. Tyrimai rodo, kad jaunos mergaitės turi didelį norą prisidėti prie žmonijos gyvenimo pagerinimo, todėl  labai svarbu, kad jos turėtų galimybę pamatyti fizikos teigiamą  įtaką visuomenei.

 

  1. Rezoliucijos, skirtos universitetams

 

2.1  Studentai

 

Universitetai turi peržiūrėti savo politiką ir procedūras taip, kad studenčių galimybės sėkmei būtų tokios pat kaip ir studentų. Visos politikos, kurios įamžina merginų diskriminaciją,  turi būti panaikintos, o padedančios jas įjungti – priimtos. Šitai gali apima fizikos kaip plataus tarpdisciplininio mokslo pateikimą, su sąlyga, kad fizikos mokslas būtų suprantamas daugumai,  sąlygų ankstyvam įtraukimui į mokslinį darbą sudarymą, mokslinių vadovų parūpinimą ir mokymo metodų, kurie sudomintų moteris fizika, naudojimą. Reikia pasirūpinti, kad būtų įveikta dažnai pasitaikanti tarp studijuojančių fiziką moterų izoliacija.

 

2.2  Fakultetas ir mokslo darbuotojai

 

Naujausi tyrimai parodė, kad netgi tarp aukščiausio lygio mokslo tyrimo institutų su mokslininkėmis nebuvo elgiamasi taip bešališkai kaip su jų kolegomis vyrais, kas yra labai blogai ne tik mokslininkėms, bet per ilgesnį laiką atneš žalos ir pačiam mokslui. Universitetai turi taip peržiūrėti savo politiką ir praktiką, kad užtikrintų vienodas galimybes  abiejų lyčių mokslininkams užimti aukštesnes pareigybes. Esminis dalykas šioje srityje yra priėjimas prie tyrimo fondų ir lengvatų bei galimybė laisvą nuo dėstymo laiką skirti moksliniams tyrimams. Daugiau moterų turėtų būti priimama į darbą ten, kur jų yra mažai.

 

Neleistina, kad šeimos turėjimas stabdytų moters karjerą. Draugiška šeimai aplinka, tiekianti tokius dalykus kaip vaikų darželiai, lankstus darbo grafikas, galimybė dirbti abiems sutuoktiniams fizikams, sėkmingą karjerą padarys galima.

 

Nustatyta, kad universitetų vadovybėje dominuoja vyrai. Moteris reikia įtraukti į universitetų ir fizikos fakultetų  vadovybę, ypač į formuojančius pagrindinę politiką komitetus. Moterys turi teisę įtakoti politiką, kuri lemia jų pačių likimus. Labai svarbu, kad jaunos fizikės matytų, kad moterys yra sėkmingos mokslininkės ir lyderės.

 

 

  1. Rezoliucijos, skirtos mokslo tyrimo institutams

 

Mokslinio tyrimo institutai, o taip pat ir universitetai laimės, jeigu vykdys politiką, leidžiančią moterų mokslininkių sėkmę. Laboratorijų direktoriai  turi užtikrinti, kad būtų priimta ir įgyvendinta politika, užtikrinanti lyčių lygybę. Per daug dažnai leidžiama moters žengimą priekin karjeros laiptais sustabdyti taip vadinamoms „stiklinėms luboms“.

 

 Laboratorijų direktoriai  turi aktyviai dalyvauti užtikrinant, kad įsigaliotų draugiška šeimai praktika, pvz., lengvinančios vaikų priežiūrą priemonės ir  lankstūs darbo grafikai, ir kad visi darbuotojai galėtų  laisvai pasinaudoti tokių pranašumų teikiama nauda. Tyrimai nenuginčijamai rodo, kad  mokslininkei yra labai svarbus  balansavimas tarp šeimos ir karjeros. Šeimos turėjimas neturi trukdyti moteriai sėkmingai dalyvauti moksliniame darbe.

 

  1. Rezoliucija, skirta pramonės laboratorijoms

 

Pramonės laboratorijos turės naudos iš politikos, kuri leidžia sėkmingą  moterų mokslininkių karjerą. Pramonės vadovai ir mokslinio tyrimo direktoriai turėtų užtikrinti, kad politika, kuri padeda įgyvendinti lyčių lygybę, būtų priimta ir įgyvendinta. Per daug dažnai „stiklinėms luboms“ leidžiama sustabdyti moters karjeros pažangą.

 

Pramonės vadovai turėtų aktyviai dalyvauti užtikrinant, kad draugiškos šeimai priemonės, kaip vaikų priežiūros įstaigos ir lankstus darbo grafikas būtų prieinami visiems. Tyrimai dar kartą rodo, kad svarbiausias moters interesas yra karjeros ir šeimos subalansavimas. Šeimos turėjimas neturi stabdyti sėkmingo dalyvavimo moksliniame darbe.

 

  1. Rezoliucija, skirta mokslinėms draugijoms

 

Mokslinės ir profesinės sąjungos gali ir privalo vaidinti didesnį vaidmenį didinant moterų skaičių ir sėkmingą darbą fizikoje. Kiekviena draugija privalo turėti komitetus ar darbines grupes, kurios būtų atsakingos už minėtas iniciatyvas ir ruoštų rekomendacijas visai draugijai ar sąjungai. Mažų mažiausiai draugijos turi padaryti šitokius darbus: kartu su kitomis organizacijomis rinkti ir padaryti prieinamus statistinius duomenis apie moterų dalyvavimą fizikoje visais lygmenimis, įtraukti moteris į draugijos organizuojamų konferencijų ir seminarų organizacinius komitetus bei  kviestiniais pranešėjais, įtraukti moteris į draugijos žurnalų  redkolegijas.

 

6.      Rezoliucija, skirta nacionalinėms vyriausybėms

 

Fizika vaidina lemiamą vaidmenį pasaulio, kuriame gyvename, pažinime, o fizikai įneša didelį indėlį į tautos ekonomikos plėtotę ir gerovę. Todėl kiekviena tauta turėtų būti suinteresuota suteikti gerą fizikinį išsilavimą visiems savo gyventojams ir paremti turinčius gabumų mokymuisi ir moksliniams tyrimams savo piliečius. Vyriausybės  privalo užtikrinti, kad moterys turėtų tokį pat priėjimą ir galimybes sėkmingai karjerai kaip vyrai.  Nacionaliniuose planavimo ir recenzavimo komitetuose turi būti moterų, o valstybinis finansavimas turi būti skiriamas tik tokioms organizacijoms, kuriose lyčių lygybės užtikrinimas yra jų politikos dalis.

 

  1. Rezoliucija, skirta finansavimą skirstančioms įstaigoms

 

Įstaigos, kurios skirsto finansus moksliniams tyrimams, daro lemiamą įtaką ne tik atskiro mokslininko, bet ir viso mokslo sėkmei. Padaryti tyrimai akivaizdžiai parodė tendencingo recenzavimo vaimenį. Todėl siekiant užtikrinti, kad moterys turėtų vienodą su vyrais priėjimą prie finansavimo šaltinių, visi konkursai finansavimui gauti turi būti plačiai išreklamuoti, finansavimo gavimo kriterijai turi būti aiškūs, ir į visus aptarimo ir sprendimų priėmimo komitetus turi būti įtrauktos moterys. Amžiaus apribojimai skiriant grantą, ar jo struktūros ir trukmės apribojimai, sudarantys rimtas kliūtis turinčioms šeimą moterims, turi būti peržiūrėti. Skirstančios finansavimą įstaigos turi tiekti ir padaryti prieinamus statistinius duomenis apie dalyvaujančiųjų lytį ir apie moterų,  padavusiųjų paraiškas finansavimui ir jį gavusiųjų, skaičiaus santykį.

 

8.      Rezoliucija, skirta IUPAP

 

IUPAP (Tarptautinė grynosios ir taikomosios fizikos sąjunga) yra fizikų tarptautinė organizacija ir savo veikla bei sprendimais daro žymią įtaką fizikų bendruomenei. IUPAP turi patvirtinti aukščiau pateiktas rezoliucijas kitoms grupėms ir taip pat ištirti savo pačios veiksmus užtikrinančius moterų sėkmę ir jų skaičiaus didėjimą fizikoje. Taip pat būtų naudinga, kad IUPAP perduotų konferencijos rezultatus kitų sričių tarptautinėms organizacijoms. IUPAP Vykdomosios tarybos ir komisijų narių rinkimų procedūros turi užtikrinti ir moterų  išrinkimą. IUPAP remia daugelį tarptautinių konferencijų.  Tokios paramos skyrimo kriterijumi turi būti pademonstravimas, kad moterys įtrauktos į konferencijų tarptautinius patariamuosius ir programinius komitetus. IUPAP turi pareikalauti iš konferencijos organizatorių pateikti kviestinių pranešėjų pasiskirstymą pagal lytis. IUPAP turi padrąsinti savo nacionalinius ryšių palaikymo komitetus įtraukti moteris į savo narių tarpą. Šie komitetai turi ginti konferencijos rezoliucijas savo šalyse. Galiausiai IUPAP turi tęsti savo darbinės grupės „Moterys fizikoje“ darbą ir įgalioti ją įsteigti tarptautinį patarėjų komitetą su nariais kiek galima daugiau šalių. Ši grupė sudarys pagrindą tinklo, kuris galėtų tęsti moterų sėkmės ir skaičiaus fizikoje didinimo darbą.