Rezolucije

usvojene na


Konferenciji o ?enama u fizici


odr?anoj u Parizu od 7. do 9. o?ujka 2002.



Uvod


Fizika igra klju?nu ulogu u razumijevanju svijeta u kojem ?ivimo, a fizi?ari zna?ajno doprinose blagostanju naroda i ekonomskom razvoju svojih zemalja. Znanja i vje?tine rje?avanja problemskih situacija, kojima raspola?u fizi?ari, bitni su za mnoge profesije, za gospodarstvo i za dru?tvo u naj?irem smislu.


Poznavanje je fizike, dakle, va?an dio op?e pismenosti svakog gra?anina. Nadalje, promicanje razumijevanja fizike jest uzbudljiv intelektualni izazov, a za nj su poticajni i razli?iti - ?esto komplementarni - pristupi koji dolaze iz razli?itih kultura, kako od ?ena tako i od mu?karaca. U ovom trenutku ?ene mogu, kroz fiziku, mnogo pridonijeti takvim te?njama i sveukupnoj dobrobiti ?ovje?anstva. One to i ?ine, ali samo u malim brojevima: ?ene su nedovoljno iskori?tena «intelektualna rezerva». No tek ako u punom smislu sudjeluju, kao istra?iva?i u laboratorijima, kao znanstveni voditelji i nastavnici, te kao tvorci politi?kih odluka, ?ene se mogu osje?ati punopravnim partnerima u tehnolo?kom dru?tvu.


Ideja je ovih rezolucija da pomognu uklju?ivanju ?ena u glavne tokove i na vode?a mjesta u fizici. Te je rezolucije jednoglasno prihvatilo preko 300 fizi?arki i fizi?ara iz 65 zemalja, koji su sudjelovali u radu prve Me?unarodne konferencije o ?enama u fizici, odr?ane u Parizu, Francuska; od 7. do 9. o?ujka 2002. godine.





  1. Rezolucija namijenjena ?kolstvu i

ministarstvima prosvjete


U ?kolama, u pogledu u?enja fizike, djevoj?icama treba pru?iti jednake mogu?nosti i poticaje kao i dje?acima. Va?no je da roditelji i nastavnici ohrabruju djevoj?ice, jer to ja?a njihovo samopouzdanje i poma?e im u napredovanju. Me?u metodama i ud?benicima, koji se koriste pri u?enju fizike, trebaju se na?i i oni za koje se pokazalo da poti?u interes za fiziku kod djevoj?ica i da doprinose njihovom uspjehu. Istra?ivanja su pokazala da kod mladih djevojaka postoji sna?an poriv za pobolj?anjem ljudskih ?ivota, i stoga je va?no da ih se upoznaje s na?inima kako fizika mo?e pozitivno utjecati na ljudsko dru?tvo.


2. Rezolucija namijenjena sveu?ili?tima


2.1 Studenti


Sveu?ili?ta trebaju preispitati svoje odredbe i postupke, kako bi osigurala da studenticama budu pru?ene jednake mogu?nosti za uspjeh kao i studentima. Treba poni?titi sve odluke koje promi?u diskriminaciju, i umjesto njih uvesti one koje poti?u uklju?ivanje djevojaka na studije. To izme?u ostalog obuhva?a: ?iri interdisciplinarni pristup fizici; osiguranje fleksibilnijih kriterija za upis na studij fizike; rano uvo?enje u znanstveni rad; djelotvorni mentorski sustav; stalnu poduku o va?nom doprinosu fizike drugim znanostima, medicini, industriji i kvaliteti svakodnevnog ?ivota. Prihva?anje tih pravila posebno ?e pozitivan utjecaj imati na mlade ?ene, koje se u fizici ?esto osje?aju usamljene i nedobrodo?le.


2.2 Nastavnici i istra?iva?i


Nedavna su istra?ivanja pokazala da, ?ak i u vrhunskim istra?iva?kim institucijama, ?ene nisu bile tretirane ravnopravno u odnosu na svoje mu?ke kolege. To je ne samo ?tetno za ?ene u znanosti, ve? na dulji rok ?teti i samoj znanosti. Sveu?ili?ta moraju preispitati svoje odluke i pravila, tako da budu sigurna da njima promi?u jednakost. Od klju?ne je va?nosti da sveu?ili?ta jam?e transparentne i po?tene kriterije i mehanizme zapo?ljavanja i napredovanja. Dodatni va?an element za uspjeh je otvoren pristup fondovima za financiranje istra?ivanja i nabavku opreme, te osiguravanje raspolo?ivog vremena za istra?ivanje.


Ne smije se dopustiti da ?injenica ?to ?ena ima obitelj bude ko?nica njezinoj znanstvenoj karijeri. Uspje?na ?e karijera biti olak?ana ako radna sredina bude prijateljski nastrojena prema obiteljskom na?inu ?ivota, te omogu?i osnivanje dje?jih vrti?a i jaslica, fleksibilno radno vrijeme i mogu?nosti zapo?ljavanja za znanstvenike - bra?ne partnere.


U sada?nje vrijeme, u upravnim tijelima na sveu?ili?tima prevladavaju mu?karci. ?ene moraju biti uklju?ene u upravljanje odsjecima i zavodima za fiziku, naro?ito kad je rije? o tijelima koja donose klju?ne odluke. ?ene moraju sudjelovati u tijelima koja kontroliraju njihove sudbine. Za razvoj mladih ?ena u fizici, va?no je da one imaju prilike vidjeti uspje?ne ?ene koje se bave istra?ivanjima, nastavom i rukovo?enjem.


3. Rezolucija namijenjena istra?iva?kim institutima


Istra?iva?ki instituti bit ?e na dobitku ako usvoje odredbe koje omogu?uju ?enama da budu uspje?ne. Ravnatelji instituta moraju osigurati i nametnuti uvjete koji poti?u jednakost spolova pri zapo?ljavanju i napredovanju. Previ?e se ?esto dopu?talo da ono ?to se naziva «stakleni strop» zaustavi ?ene u napredovanju.


Ravnatelji instituta moraju se aktivno anga?irati u osiguravanju uvjeta da ustanove za brigu o djeci i fleksibilno radno vrijeme budu dostupni svakome. Ankete ponovljeno ukazuju na to da je uskla?ivanje poslovne karijere i obitelji najve?a i trajna pote?ko?a za ?ene. To ?to ?ena ima obitelj ne smije sprije?iti njezino uspje?no sudjelovanje u znanstvenim istra?ivanjima.


4. Rezolucija namijenjena industriji


Industrija ?e tako?er imati koristi od odluka koje osiguravaju ?enama da budu uspje?ne u znanosti. Direktori tvornica i voditelji industrijskih projekata moraju osigurati dono?enje i nametanje odluka koje poti?u jednakost spolova u zapo?ljavanju i napredovanju. I ovdje je uo?eno zaustavljanje napredovanja ?ena nazvano «staklenim stropom».


Direktori i voditelji moraju osigurati dostupnost ustanova za brigu o djeci i mogu?nost fleksibilne radne satnice. Ankete uporno pokazuju da je uskla?ivanje posla i obitelji najte?i problem za ?ene koje se bave znanstvenim istra?ivanjem. ?elja ?ene da ima obitelj ne smije ju spre?avati u uspje?nom nastavku znanstvene karijere.


5. Rezolucija namijenjena znanstvenim dru?tvima


Znanstvena i stru?na udru?enja mogu i moraju igrati glavnu ulogu u pove?anju broja ?ena i njihove uspje?nosti u fizici. Svako dru?tvo treba imati odbor ili radnu grupu koja se brine o tim problemima i koja dru?tvu kao cjelini upu?uje odgovaraju?e preporuke. Najmanje ?to dru?tvo mora u?initi jest: sura?ivati s drugim organizacijama u cilju prikupljanja i objavljivanja statisti?kih podataka o sudjelovanju ?ena u fizici na svim razinama; prona?i i isticati kao uzor primjere ?ena uspje?nih u fizici; uklju?iti ?ene u organizacijske odbore i me?u pozvane predava?e na skupovima i konferencijama koje organiziraju ta dru?tva; uklju?iti ?ene u uredni?ke odbore znantsvenih i stru?nih ?asopisa.


6. Rezolucija namijenjena vladama dr?ava


Fizika igra klju?nu ulogu u svijetu u kojem ?ivimo, a fizi?ari sna?no doprinose ekonomskom i kulturnom razvoju i napretku svake zemlje. Zato je svakoj zemlji u interesu da svim svojim gra?anima omogu?i naobrazbu u podru?ju fizike i da potpoma?e visoko obrazovanje i istra?iva?ki rad u fizici. Vlade trebaju osigurati da ?ene imaju jednake mogu?nosti kao i mu?karci u pogledu dostupnosti obrazovanja i uvjeta za uspje?an istra?iva?ki i nastavni rad. ?ene moraju biti zastupljene u odborima koji planiraju i ocjenjuju znanstvena istra?ivanja, a potporu iz dr?avnih fondova treba dodjeljivati samo onim organizacijama i institucijama koje u svojim odlukama vode ra?una o ravnopravnosti spolova.


7. Rezolucija namijenjena financijskim agencijama


Agencije koje financiraju znanost igraju klju?nu ulogu u promicanju uspjeha znanstvenika pojedinca i znanosti kao cjeline. Dosada?nja su istra?ivanja pokazala da pri dodjeljivanju sredstava za znanost postoji vidljiva diskriminacija u pogledu spola. Stoga, da bi se osiguralo da ?ene i mu?karci imaju jednak pristup istra?iva?kim fondovima, natje?aji za sredstva moraju biti transparenti i javno publicirani; kriteriji za dobivanje sredstava moraju biti jasni. ?ene moraju biti zastupljene u svim tijelima koja donose odluke o dodjeljivanju sredstava. Dobne granice, kojima se ograni?ava podobnost za pristupanje natje?ajima ili kojima se utje?e na strukturu i trajanje potpore, a koje dovode u izrazito nepovoljan polo?aj natjecateljice koje su koristile porodiljni dopust, moraju se pa?ljivo preispitati. Financijske agencije moraju prikupljati i u?initi dostupnima statisti?ke podatke kao ?to su podaci o broj?anom udjelu i o kvalifikacijama ?ena i mu?karaca koji se natje?u za financijska sredstva, te onih kojima su sredstva dodijeljena.


  1. Rezolucija namijenjena IUPAP-u


IUPAP (International Union of Pure and Applied Physics - Me?unarodna unija za temeljnu i primijenjenu fiziku) jest me?unarodna organizacija koja, putem svojih djelatnosti i odluka, ima zna?ajan utjecaj na svjetsku zajednicu fizi?ara. IUPAP treba poduprijeti sve dosad navedene rezolucije, ali i preispitati svoje postupke, kako bi bilo provjereno da oni pridonose pove?anju broja i uspjeha ?ena u fizici. Vrijedilo bi da IUPAP priop?i rezultate ove konferencije me?unarodnim znanstvenim organizacijama u drugim strukama. Pri biranju Izvr?nog vije?a IUPAP-a i ?lanova odbora treba uvesti postupke koji osiguravaju sudjelovanje ?ena. IUPAP ?esto sponzorira velike svjetske skupove; kriterij za sponzorstvo treba biti zastupljenost ?ena u Organizacijskom odboru i Me?unarodnom savjetodavnom odboru konferencije. Od organizatora tih konferencija IUPAP treba zahtijevati izvje??e o omjeru broja ?ena i mu?karaca pri izboru pozvanih predava?a. IUPAP treba poticati uklju?ivanje ?ena u sve nacionalne odbore za vezu sa sredi?njicom IUPAP-a. ?lanovi tih odbora trebaju promicati ove rezolucije u svojim zemljama. IUPAP-ova Radna grupa o ?enama u fizici treba i nadalje nastaviti radom, i pobrinuti se da se osnuje me?unarodni savjet, u kojem bi bili predstavnici iz ?to je mogu?e ve?eg broja zemalja.